Nowy koszyk 0 PLN

Regulamin sklepu
Data publikacji:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ SKLEP MEDIAM TRADE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin stanowi realizację obowiązków wynikających z ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030), tj. określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sklep za pośrednictwem witryny internetowej www.trade.mediam.com (dalej „Strona internetowa”). Regulamin określa w szczególności:
  1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
  2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca, oraz zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;
  3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  4. tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Usługodawcą Usług elektronicznych, o których mowa w pkt A.1 niniejszego Regulaminu jest Sklep, tj.:
   

MEDIAM Sp. z o.o. 
ul. Królowej Jadwigi 104, 30-209 Kraków 
NIP 6792772594 
tel./fax /12/ 12 269 29 74 
trade@mediam.com

 1. Przez Usługobiorcę należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z Usługi elektronicznej.

A. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Na warunkach określonych niniejszym Regulaminem Sklep świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:
  1. usługę udostępnienia interaktywnego formularza umożliwiającego składanie zamówień na znajdujące się w ofercie Sklepu produkty i usługi (tj. zawieranie umów),
  2. usługę prowadzenia indywidualnego konta Użytkownika zakładanego poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego (dalej „Konto”),
  3. newsletter,

zwane dalej „Usługami elektronicznymi”.

 1. Przed rozpoczęciem świadczenia usługi newslettera Sklep jest zobowiązany do otrzymania zgody na wysyłanie drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej Usługobiorcy informacji handlowej. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, poprzez udostępnienie w tym celu identyfikującego go adresu elektronicznego. Adres elektroniczny wykorzystywany będzie tylko i wyłącznie do przesyłania zamówionych informacji.
 2. Wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu przy uruchamianiu Usługi elektronicznej przy użyciu Strony internetowej lub złożenie zamówienia drogą poczty elektronicznej jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.
 3. Usługi elektroniczne są dostępne dla Usługobiorców całodobowo, przez 7 dni w tygodniu. Sklep zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw w dostępie do Usług elektronicznych w związku z koniecznością przeprowadzenia okresowej konserwacji, bądź odpowiednich napraw lub zmian.

B. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.
 2. Prawidłowe korzystanie z Usług Spółki możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez System teleinformatyczny Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. połączenie z siecią Internet,
  2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www.
 3. W celu prawidłowego korzystania z usług, Usługobiorca powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:
  1. przeglądarka Internet Explorer w wersji co najmniej 6.0. lub Firefox w wersji co najmniej 2.0.
  2. monitor o rozdzielczości minimum 1024x768
  3. włączona obsługa Cookies i Java Script 3. W razie korzystania przez Usługobiorcę ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Usług elektronicznych i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość ich świadczenia.

(na temat ciasteczek szerzej w Polityce Prywatności dostępnej na Stronie internetowej w zakładce Polityka prywatności)

 1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne oprogramowania lub sprzętu komputerowego, z którego korzysta Usługobiorca, a które uniemożliwiają usługobiorcy korzystanie z Usług.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Sklepu treści powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Sklepu, jak też naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Sklep nie kontroluje środowiska komputerowego Usługobiorcy, zaleca jednak, aby Usługobiorca upewnił się przed skorzystaniem ze Sklepu, czy jego środowisko komputerowe jest bezpieczne. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje nie stosowania się do powyższych zaleceń.
 4. Sklep zaleca również stosowanie programów antywirusowych. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za działania jakichkolwiek programów destrukcyjnych (np. wirusów) w infrastrukturze informatycznej Usługobiorcy.
 5. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Sklep ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac serwisowych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług elektronicznych wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych niezależnych od Sklepu.

C. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka). Umowa ta jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia.
 2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu indywidualnego Konta Klienta w Sklepie zostaje zawarta w momencie dokonania rejestracji. Do dokonania rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: login, adres e-mail, imię i nazwisko/ nazwa firmy, adres zamieszkania/siedziby, telefon kontaktowy, NIP, REGON (w przypadku przedsiębiorców). Umowa ta jest zawierana na czas nieoznaczony.
 3. Umowa o świadczenie usługi newslettera zostaje zawarta z chwilą podania adresu mailowego w okienku „Zapisz się do newslettera”. Umowa ta jest zawierana na czas nieoznaczony.
 4. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia.
 5. Sklep może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Użytkownik Strony internetowej obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.
 6. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.
 7. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.
 8. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej może zostać złożone w formie pisemnej lub mailowej.

D. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Usługobiorca może zasięgać informacji, zgłaszać uwagi i reklamacje związane z świadczonymi przez Sklep Usługami elektronicznymi telefonicznie lub mailowo, zgodnie z danymi Sklepu podanymi na wstępie niniejszego Regulaminu.
 2. W celu umożliwienia Sklepowi udzielenie odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne zgłoszenie reklamacyjne powinna zawierać: imię, nazwisko i adres korespondencyjny lub mailowy lub nr telefonu składającego reklamację, a także jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Rozpatrzenie reklamacji związanych z świadczeniem Usług elektronicznych nastąpi w najszybszym możliwym terminie w formie elektronicznej, pisemnej lub telefonicznej (zgodnie z danymi podanymi przez zgłaszającego reklamację), nie później jednak niż w ciągu 14 dni.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez zgłaszającego reklamację błędnych lub niepełnych danych uniemożliwiających kontakt i udzielenie odpowiedzi przez Sklep, jak też niepełnego opisu i powodu reklamacji, które uniemożliwiają zdiagnozowanie i ustosunkowanie się przez Sklep do zastrzeżeń lub pytań zgłaszającego reklamację.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zasady określone w Regulaminie podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory wynikające ze świadczenia Usług elektronicznych na podstawie Regulaminu Strony poddają jurysdykcji sądów polskich.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Strony internetowej, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Sklepu lub Strony internetowej oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.
 3. Sklep przetwarza dane osobowe Usługobiorcy na warunkach określonych Polityką Prywatności Sklepu (dostępna na Stronie internetowej w zakładce Polityka prywatności). W szczególności Sklep przetwarza dane niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług elektronicznych, określonych niniejszym Regulaminem, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030). Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922). Administratorem tych danych jest Sklep.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW SKLEPU INTERNETOWEGO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:

1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mediam Sp. z O.O. z siedzibą w Krakowie 30-209, ul. Królowej Jadwigi 104 NIP 679-27-72-594 tel. /12/ 269 29 74 e-mail: biuro@mediam.com

2) Pani/Pana dane osobowe zbierane w celu realizacji zamówienia przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane niezbędne do realizacji umowy. Pozostałe dane osobowe przetwarzane są w celu zarządzania sklepem na podstawie Art. 6 ust.1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes administratora lub strony trzeciej

3)Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia oraz podmioty przetwarzające z branży IT

4)Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres związany z dokonaniem rozliczeń i zwrotów w związku z odstąpieniem od umowy a po tym okresie będziemy je przechowywać do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu odstąpienia i ustania odpowiedzialności z tytułu gwarancji/rękojmi a po jego upływie przez okres wymagany przepisami podatkowymi i przepisami o rachunkowości, oraz przez okres nałożony przez przepisy o ochronie danych osobowych (art. 6 ust.1 c i 1f) RODO.

5)Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu

6)Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych

7)Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zarejestrowania w sklepie i realizacją zamówienia