Nowy koszyk 0 PLN

Polityka prywatności
Data publikacji:

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO MEDIAM TRADE
(WWW.TRADE2.MEDIAM.COM)

I INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka prywatności (dalej „Polityka”) Sklepu internetowego Mediam Trade (dalej „Sklep”) jest skierowana do Użytkowników strony internetowej Sklepu dostępnego pod adresem www.trade.mediam.com (dalej „Strona internetowa”) i określa:
  1. cel, rodzaj, zakres danych zbieranych przez Sklep za pośrednictwem strony internetowej Sklepu w związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony internetowej i usług oferowanych przez Sklep,
  2. zasady postępowania przez Sklep z danymi, o których mowa w ust. (i) powyżej, w tym sposoby wykorzystania i zabezpieczania przez Sklep tych danych,
  3. prawa i obowiązki Użytkownika w zakresie danych, o których mowa w ust. (i) powyżej.
 2. Przez Użytkownika należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która odwiedza Stronę internetową Sklepu i ewentualnie:
  1. korzysta z oferowanej przez Sklep usługi interaktywnego formularza umożliwiającego składanie zamówień na znajdujące się w ofercie Sklepu produkty i usługi (tj. zawieranie umów) i/lub
  2. korzysta z oferowanej przez Sklep usługi prowadzenia indywidualnego konta Użytkownika zakładanego poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego (dalej „Konto”) i/lub
  3. korzysta z oferowanej przez Sklep usługi newslettera.
 3. Przez Sklep należy rozumieć:
   

MEDIAM Sp. z o.o.
ul. Królowej Jadwigi 104, 30-209 Kraków 
NIP 6792621961 
tel./fax /12/ 2665694 
trade@mediam.com

 

 

II ZBIERANIE I WYKORZYSTYWANIE DANYCH

Sklep za pośrednictwem Strony internetowej zbiera dane dotyczące Użytkownika. Dane te częściowo są zbierane automatycznie (A), a częściowo na skutek dobrowolnego podania ich przez Użytkownika (B).

A. Dane zbierane automatycznie

 1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony internetowej Sklepu w przypadkach, o których mowa w pkt I.2. Polityki automatycznie zbierane są następujące dane Użytkownika: adres IP Użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego używanego przez Użytkownika. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”), system Google Analytics oraz system Web Beacon.
 2. Pliki cookies, o których mowa w pkt. 1 powyżej, to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia Użytkownika podczas przeglądania strony internetowej Sklepu. Pliki cookies zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia m.in.: podnoszenie jakości usług świadczonych przez Sklep, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych produktów i usług przez Sklep, tworzenie statystyk oglądalności, śledzenie preferencji Użytkownika, utrzymywania sesji zalogowanego Użytkownika.
 3. Użytkownik może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies, co w przyszłości uniemożliwi przechowywanie plików cookies w urządzeniu Użytkownika. Użytkownik, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies powinien zastosować blokadę plików cookies poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych. Sposób konfiguracji ustawień dotyczących plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki.
 4. Użytkownik, który chce usunąć dotychczasowe pliki cookies zapisane na jego urządzeniu powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych lub usunąć pliki cookies ręcznie. Proces usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki stron internetowych.
 5. Zablokowanie lub usunięcie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Strony internetowej, a w niektórych przypadkach całkowicie uniemożliwić korzystanie z niektórych bądź wszystkich jego funkcjonalności.
 6. Google Analytics, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, to system analityki internetowej dający wgląd w ruch danych Sklepu oraz danych demograficznych Użytkowników, stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych. Użytkownik, który nie wyraża zgody na działanie systemu Google Analytics powinien zastosować blokadę plików cookies.
 7. Web Beacon, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, to plik wykorzystywany do monitorowania aktywności Użytkownika na witrynie internetowej lub do sprawdzania adresu e-mail odbiorcy treści wysyłanych przez Użytkownika za pośrednictwem strony internetowej, kiedy wiadomość zawierająca plik Web Beacon jest otwarta. Użytkownik, który nie wyraża zgody na działanie pliku Web Beacon powinien zastosować blokadę plików cookies. Wskutek blokady plików cookies Użytkownik będzie traktowany jako Użytkownik anonimowy, czyli taki któremu nie można przyporządkować żadnych preferencji, cech itp.
 8. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników w Sklepie internetowym, zbierania danych demograficznych o Użytkownikach, do personalizacji zawartości Sklepu, diagnozowania problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów Sklep notuje najwięcej odwiedzin), administrowania i udoskonalania Sklepu, a także do innych celów, dla których ww. narzędzia zostały stworzone (opisane w pkt. 2-7 powyżej).

B. Dane podawane przez Użytkownika

 1. Warunkiem skorzystania przez Użytkownika z funkcjonalności Strony internetowej, o których mowa w pkt. I.2 Polityki jest podanie przez Użytkownika takich danych jak:
  1. w przypadku składania zamówienia: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania/ siedziby, adres dostawy, telefon kontaktowy, adres e-mail, NIP, REGON, nr konta bankowego;
  2. w przypadku założenia i korzystania z Konta: imię i nazwisko, nazwa firmy, login, adres zamieszkania/siedziby, adres dostawy, telefon kontaktowy, adres e-mail, NIP, REGON;
  3. w przypadku zapisania się do newslettera: adres e-mail.

Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednakże brak wskazania przez Użytkownika choćby niektórych danych może uniemożliwić skorzystanie przez Użytkownika z wszystkich, bądź niektórych oferowanych przez Stronę internetową funkcjonalności, o których mowa w pkt I.2 Polityki (w szczególności zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży i dostawy zamówionego towaru).

 1. Sklep zbiera dane, o których mowa w pkt. 1 powyżej w celu:
  1. umożliwienia skorzystania przez Użytkownika z oferowanych przez Stronę internetową funkcjonalności, o których mowa w pkt I.2 Polityki.
  2. należytego wykonania praw i obowiązków Sklepu i/lub Użytkownika wynikających z oferowanych przez Stronę internetową funkcjonalności, o których mowa w I.2 Polityki, w szczególności: przyjmowania i rozpatrywania zastrzeżeń oraz zapytań Użytkownika, wsparcia technicznego, realizacji procesów płatności, dostosowania, pomiaru i ulepszania usług Sklepu, prowadzenia działań promocyjnych, reklamowych, konkursowych i marketingowych (tylko w przypadku uprzedniego wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych w tych celach), wysyłania informacji handlowych (np. ofert handlowych, newslettera, ale tylko po uprzednim wyrażeniu zgody przez Użytkownika),
  3. należytego wykonania praw i obowiązków Sklepu i/lub Użytkownika wynikających z przepisów prawa w przewidzianych tymi przepisami procedurach i trybach, np. realizacja procedur reklamacyjnych, dochodzenie należności, księgowanie transakcji,
  4. prowadzenia działań marketingowych, reklamowych i promocyjnych.
 2. W celu realizacji ww. celów Sklep może przekazywać dane Użytkownika innym podmiotom. W szczególności Sklep przekazuje dane Użytkownika podmiotom:
  1. biorącym udział w realizacji na rzecz Użytkownika zamówienia bądź w realizacji przez Użytkownika przysługującego mu prawa reklamacji w zakresie niezbędnym dla wykonania przez te podmioty powierzanych im czynności, np. kurierom, ubezpieczycielom, instytucjom finansowym, producentom i dystrybutorom oferowanych przez Sklep towarów i usług, obsłudze księgowej i prawnej,
  2. biorącym udział w zapewnieniu na rzecz Użytkownika funkcjonalności Strony internetowej, o których mowa w pkt I.2 Polityki,
  3. legitymującym się uprawnieniem do otrzymania danych Użytkownika na podstawie stosownych przepisów prawa, np. organom wymiaru sprawiedliwości, organom ścigania, RODO,
  4. powiązanym osobowo lub kapitałowo ze Sklepem,
  5. prowadzącym działania marketingowe, reklamowe i promocyjne na rzecz Sklepu lub na rzecz innych podmiotów.

Przekazywanie danych odbywa się w trybach określonych ustawą o ochronie danych osobowych (w szczególności w trybie art. 31 tejże ustawy), a także w trybach i na warunkach określonych innymi przepisami prawa.

 1. Dane zbierane w ramach bezpośredniego kontaktu Użytkownika ze Sklepem (rozmowy telefoniczne z infolinią Sklepu, czy też za pośrednictwem Skype’a) są wykorzystywane w celu kontaktu z Użytkownikiem i załatwienia sprawy zgłoszonej przez Użytkownika, w tym realizacji praw i obowiązków Sklepu i/lub Użytkownika dotyczących zgłaszanej sprawy.
 2. W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych w celu otrzymywania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030) w postaci newsletter’a, bądź też w celach marketingowych, reklamowych i promocyjnych Sklep może powierzyć rozesłanie informacji handlowych podmiotowi trzeciemu.

III PRAWA UŻYTKOWNIKA W ZAKRESIE ZBIERANYCH PRZEZ SKLEP DANYCH OSOBOWYCH

 1. Użytkownik ma prawo kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania stosownie do art. 32 i nast. Ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. W razie wykazania przez Użytkownika, którego dane osobowe dotyczą, że są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, administrator danych jest obowiązany, bez zbędnej zwłoki, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania kwestionowanych danych lub ich usunięcia ze zbioru. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia, zmiany, uzupełnienia danych Użytkownika, jeżeli wymagają tego albo pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa. Żądaniu zmiany nie podlegają dane zbierane automatycznie.
 3. W przypadku posiadania przez Użytkownika Konta, zmiany w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonywać również samodzielnie, tj. po zalogowaniu się do Konta przy użyciu hasła oraz loginu.
 4. Na warunkach określonych Ustawą o ochronie danych osobowych Użytkownik może w każdym czasie odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych - mailowo lub telefonicznie poprzez kontakt z infolinią Sklepu.
 5. Niezależnie od pkt. 4 powyżej Użytkownik może w każdym czasie odwołać swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, jak też przetwarzania jego danych dla celów marketingowych, reklamowych i promocyjnych w każdym czasie poprzez zmianę (odznaczenie) odpowiedniej opcji wyboru w ustawieniach jego Konta (w przypadku Użytkowników posiadających Konto), mailowo lub telefonicznie poprzez kontakt z infolinią Sklepu.

IV ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Sklep stosuje środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych osobowych wymagane Ustawą o ochronie danych osobowych, oraz przepisami wykonawczymi do tejże ustawy, w szczególności Sklep zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 2. Założenie Konta wymaga od Użytkownika wypełnienia formularza rejestracyjnego oraz podania loginu i hasła zabezpieczającego Konto. Hasło powinno składać się z co najmniej 4 znaków. Hasło w każdej chwili może być przez Użytkownika zmienione.
 3. W przypadku zapomnienia hasła Użytkownik w oknie logowania powinien wybrać opcję „nie pamiętasz hasła” oraz wskazać adres e-mail, na który zostanie wysłana instrukcja odzyskiwania hasła.
 4. Login i hasło są poufne i winny być strzeżone przez Użytkownika przed wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione. Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie odpowiednio zabezpieczyć hasło do Konta przed ujawnieniem osobom trzecim. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność i ryzyko związanie z ujawnieniem hasła do Konta osobom trzecim (także na skutek nieodpowiedniego zabezpieczenia hasła przed dostępem osób trzecich) lub umożliwienie im korzystania z jego Konta.
 5. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Sklep o korzystaniu z jego Konta przez osoby nieupoważnione i o wszelkich innych stwierdzonych przez Użytkownika naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem z jego Konta.
 6. Komunikacja pomiędzy Użytkownikiem a serwerem Sklepu jest zaszyfrowana. Bezpieczeństwo przesyłu danych jest zapewnione dzięki stosowaniu protokołu transmisji SSL (Secure Socket Layer v3). SSL polega na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Użytkownika i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer obsługujący Sklep. Informacja wysyłana z serwera Sklepu Internetowego do Użytkownika jest kodowana, a następnie dekodowana.

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Strony internetowej, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Sklepu lub Strony internetowej oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.
 2. Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na podane w pkt I.3 Polityki dane Sklepu.
 3. obowiązujących przepisów prawa, zwłaszcza uprawnienia do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celach określonych Polityką.
 4. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 r.
 1. 2016 r.